Telefon awaryjny – czynny całą dobę: 504-176-859

Informacja o ochronie danych osobowych w Gminnym Przedsiębiorstwie Kanalizacyjnym w Niedomicach Sp. z o.o.

Szanowni Państwo

25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie zwane RODO). Wprowadzane zmiany mają na celu zunifikowanie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Wobec powyższego, przybliżamy Państwu najistotniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowego prawa.

images/ODO GPK.pdf

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabno w okresie 31.05.2018 - 30.05.2021

Stosownie do art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2017 r. poz. 328 z późn.zm.), Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o., w związku z zatwierdzoną taryfą na mocy decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Krakowie, z dnia 25 kwietnia 2018 roku, znak: KR.RET.070.174.2018, informują, że nowa taryfa na okres 3 letni została ogłoszona w dniu 23 maja 2018 roku na stronie podmiotowej BIP PGW Wody Polskie i zgodnie z art. 24f ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2017 r. poz. 328 z późn.zm.), wchodzi w życie od dnia 31 maja 2018 roku.

images/Taryfa18-21.pdf

Zatwierdzono Taryfę na 2018 rok!

Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o informuje, że dnia 23 listopada 2017 roku została uchwalona uchwała nr XI/47/17 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabno przedstawionych przez Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomciach Sp. z o.o.

Treść uchwały w załączniku poniżej:

images/Uchwała XI 47 17.pdf

Dopłata z Gminy na 2017 rok

Informujemy, że 15 grudnia 2016 uchwałą XXII/289/16 Rady Miejskiej w Żabnie została wprowadzona dopłata w wysokości 3,03 zł brutto do każdego metra3 ścieków odprowadzanych przez I grupę taryfową - Gospodarstwa domowe. W związku z tym ostateczna cena jaką płącą Usługobiorcy grupy taryfowej Godpodarstwa domowe za 1 m3 ścieków to 6,33 zł brutto, a zatem cena zostaje taka sama jak w 2016 roku.

Taryfa na 2017 rok

Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o informuje, że dnia 5 grudnia 2016 roku została uchwalona uchwała nr VIII/34/16 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabno przedstawionych przez Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomciach Sp. z o.o.

Treść uchwały w załączniku poniżej

 

 

Dopłata z gminy 2016

Informujemy, że dnia 30 grudnia 2015 uchwałą Rady Miejskiej w Żabnie została wprowadzona dopłata w wysokości 1,66 brutto do każdego metra3 ścieków odprowadzanych przez I grupę taryfową - Gospodarstwa domowe. W związku z tym ostateczna cena jaką płącą Godpodarstwa domowe za 1 m3 ścieków to 6,33 zł brutto.

Taryfa na 2015 rok

Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o informuje, że dnia 12 listopada 2014 roku została uchwalona uchwała nr XXII/96/2014 Zarządu Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiejw sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabno. Treść uchwały w załączniku poniżej:

 

ZMIANY UMÓW O ODBIÓR ŚCIEKÓW

Szanowni Państwo

W związku ze zmianą przepisów prawnych zostały wprowadzone w życie nowe umowy
o odbiór ścieków. Umowy będą roznoszone do Państwa domów przez Inkasenta przy okazji odczytu liczników. Prosimy o zapoznanie się z nimi, uzupełnienie i podpisanie obu egzemplarzy. Podpisane przez Państwa egzemplarze zostaną od Państwa odebrane, podpisane i opieczętowane przez Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach sp. z o.o. i dostarczone z powrotem.

Wzór umowy, oraz inne dokumenty są dostępne dla Państwa w zakładce Dokumenty do pobrania

Z poważaniem

GPK. w Niedomicach Sp. z o.o.

Dopłata z Gminy

Iformujemy, ze Uchwałą Nr XXX/408/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 16 grudnia 2013r. została wprowadzona dopłata do każdego metra3 ścieków. Dopłata ta dotyczy I grupy taryfowej - Gospodarstw Domowych i wynosi 2,40 brutto do każdego metra3 ścieków. W związku z tym ostateczna cena jaką płącą Godpodarstwa domowe za 1 m3 ścieków to 5,46 zł brutto.

Komunikat

Informujemy, że 4 grudnia 2013 roku została podjęta Uchwałą NR XIV/49/13 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabno przedstawionych przez Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach sp. z o.o.