Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o. funkcjonuje w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, ustawy o gospodarce komunalnej oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Spółka realizuje zadania własne Gminy, która jest jej właścicielem.

Spółka działa na podstawie:

 • Uchwały Rady Miejskiej w Żabnie nr XXX/340/09 z dnia 04 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością , nr XLI/444/10 z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie określenia wysokości kapitału zakładowego spółki ograniczoną odpowiedzialnością, ustalenia wysokości wkładu pieniężnego i składników wkładu rzeczowego oraz ustalenia ilości udziałów obejmowanych w spółce przez Gminę Żabno oraz uchwały nr XLI/443/10 z dnia 15 lutego 2010r. zmieniającej uchwałę nr XXX/340/09 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 04 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Aktu Notarialnego nr 1596/2010 z dnia 19.02.2010 r. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Dąbrowie Tarnowskiej - akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w  Niedomicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


Charakterystyka przedsiębiorstwa


Spółka Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach powstała 19 lutego 2010r. Jest to spółka samorządowa. Ogół udziałów objęła Gmina Żabno. Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Podstawowym zadaniem Spółki jest świadczenie usług kanalizacyjnych na rzecz mieszkańców Gminy Żabno. Celem działania Spółki jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb w zakresie:

 • utrzymywania ciągów  - kanalizacyjnych i przepompowni,
 • gospodarki odpadami kanalizacyjnymi,
 • organizacji i prowadzenia działalności w zakresie utrzymania infrastruktury,
 • remontów ciągów kanalizacyjnych i przepompowni,
 • konserwacji i utrzymania  terenów wokół obiektów podlegających ochronie prawnej, urządzeń będących w posiadaniu Spółki a znajdujących się na terenie Gminy,
 • eliminowania nielegalnych przyłączy i możliwości odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej,
 • przygotowywania i realizowania zadań inwestycyjnych związanych z przedmiotem działania spółki.


Władze Spółki

Prezes Zarządu Spółki – mgr Jacek Ramian.

 Rada Nadzorcza:

 • Ryszard Kowalczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Grzegorz Cisło – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Marek Juszkiewicz – Sekretarz Rady Nadzorczej