images/ikony_biale/wodomiaerz.png#joomlaImage://local-images/ikony_biale/wodomiaerz.png?width=150&height=150

Podaj stan licznika online

images/ikony_biale/efaktura.png#joomlaImage://local-images/ikony_biale/efaktura.png?width=150&height=150

Włączenie e-Faktury

images/ikony_biale/cennik.png#joomlaImage://local-images/ikony_biale/cennik.png?width=150&height=150

Aktualny cennik

images/ikony_biale/dopobrania.png#joomlaImage://local-images/ikony_biale/dopobrania.png?width=150&height=150

Dokumenty do pobrania

images/ikony_biale/dostepnosc.png#joomlaImage://local-images/ikony_biale/dostepnosc.png?width=150&height=150

Deklaracja dostępności

images/ikony_biale/polityka1.png#joomlaImage://local-images/ikony_biale/polityka1.png?width=150&height=150

Polityka prywatności

Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o. funkcjonuje w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, ustawy o gospodarce komunalnej oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Spółka realizuje zadania własne Gminy, która jest jej właścicielem.

Spółka działa na podstawie:

 • Uchwały Rady Miejskiej w Żabnie nr XXX/340/09 z dnia 04 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością , nr XLI/444/10 z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie określenia wysokości kapitału zakładowego spółki ograniczoną odpowiedzialnością, ustalenia wysokości wkładu pieniężnego i składników wkładu rzeczowego oraz ustalenia ilości udziałów obejmowanych w spółce przez Gminę Żabno oraz uchwały nr XLI/443/10 z dnia 15 lutego 2010r. zmieniającej uchwałę nr XXX/340/09 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 04 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Aktu Notarialnego nr 1596/2010 z dnia 19.02.2010 r. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Dąbrowie Tarnowskiej - akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w  Niedomicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


Charakterystyka przedsiębiorstwa


Spółka Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach powstała 19 lutego 2010r. Jest to spółka samorządowa. Ogół udziałów objęła Gmina Żabno. Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Podstawowym zadaniem Spółki jest świadczenie usług kanalizacyjnych na rzecz mieszkańców Gminy Żabno. Celem działania Spółki jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb w zakresie:

 • utrzymywania ciągów  - kanalizacyjnych i przepompowni,
 • gospodarki odpadami kanalizacyjnymi,
 • organizacji i prowadzenia działalności w zakresie utrzymania infrastruktury,
 • remontów ciągów kanalizacyjnych i przepompowni,
 • konserwacji i utrzymania  terenów wokół obiektów podlegających ochronie prawnej, urządzeń będących w posiadaniu Spółki a znajdujących się na terenie Gminy,
 • eliminowania nielegalnych przyłączy i możliwości odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej,
 • przygotowywania i realizowania zadań inwestycyjnych związanych z przedmiotem działania spółki.


Władze Spółki

Prezes Zarządu Spółki – mgr Jacek Ramian.

 Rada Nadzorcza:

 • Ryszard Kowalczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Grzegorz Cisło – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Marek Juszkiewicz – Sekretarz Rady Nadzorczej

 
  

Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne
w Niedomicach sp. z o.o.
NIP: 993-060-80-25, REGON 121146916, KRS 0000351189
ul. Kolejowa 10, 33-132 Niedomice
tel. 14-657-50-28, 14-657-50-29
tel. kom. biuro – 505-416-808
email: biuro@gpk.niedomice.pl
www.gpk.niedomice.pl

Główne numery rachunków Gminnego Przedsiębiorstwa Kanalizacyjnego:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oddział w Żabnie, ul. Kilińskiego 6, 33-240 Żabno:
20 8589 0006 0290 0939 6388 0001

Krakowski Bank Spółdzielczy w Niedomicach, ul. Niedomicka 48, 33-132 Niedomice:
47 8591 0100 0901 7633 0001

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.