Stosownie do art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2017 r. poz. 328 z późn.zm.), Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o., w związku z zatwierdzoną taryfą na mocy decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Krakowie,z dnia 16 kwietnia 2021 roku, znak: KR.RZT.70.69.2021, informuje, że nowa taryfa na okres 3 letni została ogłoszona w dniu 12 maja 2021 roku na stronie podmiotowej BIP PGW Wody Polskie i zgodnie z art. 24f ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2017 r. poz. 328 z późn.zm.), wchodzi w życie od dnia 19 maja 2021 roku.

Szczegóły poniżej:

images/taryfa 2021.pdf